Επιτέλους, θα προκηρυχθεί και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ!

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 15:05
Επιτέλους, θα προκηρυχθεί και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Πολύ σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα ενισχύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών.


Εδώ και αρκετούς μήνες έχει αναρτηθεί η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και οι επιλέξιμες δαπάνες.


Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:


1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.


2. Νέες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.


3. Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.


Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιβάλλεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

1.    από 30.000 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ για τη «Μεταποίηση» και «Τουρισμό».


2.    από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ για το «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται ανάλογα με την θεματική ενότητα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση:

•    Μεταποίηση και Τουρισμός από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
•    Εμπόριο και Υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.


Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες.

Άγγελος Διγενής


 


Οι 12 Περιφέρειες του προγράμματος στον επισυναπτόμενο πίνακα: