Ελλάκτωρ: Περιορισμός ζημιών και αύξηση τζίρου στο α' εξάμηνο

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 10:41
Ελλάκτωρ: Περιορισμός ζημιών και αύξηση τζίρου στο α' εξάμηνο

Μειωμένες ζημιές στα 30,9 εκατ. ευρώ, αύξηση τζίρου κατά 14,1% στα 847,5 εκατ. ευρώ και των EBITDA 35,8% στα 107,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Ελλάκτωρ στο α’ εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.6.2016 του Ελλάκτωρα ανήλθε σε 847,5  εκατ. ευρώ έναντι 742,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 14,1%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις έργου παραχώρησης, ενώ επιβαρύνθηκαν με ποσό 9,7 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας συμμετοχών. Εξαιρουμένων των προαναφερόμενων εκτάκτων αποτελεσμάτων τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα ήταν 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ έναντι 79,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, αυξημένα κατά 35,8%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, ήταν ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 28,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,179 ευρώ έναντι ζημιών 0,214 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσίασε κύκλο εργασιών 662,7 εκατ. ευρώ έναντι 555,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σημειώνοντας αύξηση 19,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 19,7 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού 7,7 εκατ. ευρώ), έναντι ζημιών 23,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2015 (περιελάμβαναν απομείωση ποσού 19,8 εκατ. ευρώ αξίας συμμετοχών). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 27,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 29,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 2,8 δις ευρώ, με ποσοστό 52,4% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 282 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2016 ενοποιημένα έσοδα 112,4 εκατ. ευρώ έναντι 101,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 46,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 59,7% (περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη από έργο παραχώρησης ποσού 12,1 εκατ. ευρώ και απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού 2 εκατ. ευρώ), έναντι των 29,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, αυξημένα κατά 178,8%.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε 46,7 εκατ. ευρώ έναντι 63,0 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 25,8%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ, μείωση 43% και τα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ενοποιημένα έσοδα 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,1%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 6,5% και κέρδη μετά από φόρους στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2015, αυξημένα κατά 23,4%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2016 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 3,4 εκατ. ευρώ, όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 7,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 21,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και τα μετά από φόρους ανήλθαν επίσης σε ζημίες 7,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2016, έναντι κερδών 21,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.