ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα κέρδη στα 32,2 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο

Ενέργεια - Περιβάλλον Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017 09:00
ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα κέρδη στα 32,2 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο

Μειωμένα κέρδη κατά 18,1% στα 32,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο εξάμηνο ο ΑΔΜΗΕ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την μειώθηκαν 10,2% στα 92,8 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 10,2% , εξαιτίας της αντίστοιχης µείωσης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς.

Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών (Α’ εξάµηνο 2017)

* Πρώτη οικονοµική χρήση
* Τα κέρδη ύψους 9 εκατ. ευρώ από την Συγγενή Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αφορούν περίοδο τριµήνου
* Καθαρά κέρδη 8,2 εκατ. ευρώ
* Είσπραξη αναλογούντος προµερίσµατος από ΑΔΜΗΕ κατά το β’ εξάµηνο του 2017

Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Α’ εξάµηνο 2017)

* Καθαρά κέρδη 32,2 εκατ. ευρώ
* Καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές 100 εκατ. ευρώ, 157 εκατ. ευρώ προ φόρων
* Νέα διοίκηση υλοποιεί το µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό πρόγραµµα
* Αναµένονται οι παράµετροι της νέας ρυθµιστικής περιόδου από τη ΡAE.

ΑΔΜΗΕ ΑΕ-Επισκόπηση Αποτελεσµάτων

Ειδικότερα, τα έσοδα για το α’ εξάµηνο του 2017 εµφανίζονται µειωµένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ (-7,3% σε ετήσια βάση) λόγω της µείωσης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς, αλλά και της µείωσης κατά 2,9 εκατ. ευρώ (-21,5% σε ετήσια βάση) των εσόδων από εργολαβίες τρίτων, µη ρυθµιζόµενων εσόδων και άλλων πωλήσεων σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η µείωση του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς αντανακλά κυρίως την µείωση των εσόδων από διεθνείς διασυνδέσεις που ενσωµατώθηκε από τη ΡΑΕ στο Απαιτούµενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ κατά το 2017, στη βάση της απόφασης 404/2016 της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας.

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάµηνο του 2017 είναι συγκρίσιµα µε την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους, αντίθετα µε το β’ εξάµηνο του 2017 που δεν είναι συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο του 2016, εξαιτίας της λογιστικής µεταχείρισης ενός έργου του Συστήµατος που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσµατα του β’ εξαµήνου του 2016. Το γεγονός είχε αρνητική επίπτωση ύψους 30 εκατ. ευρώ στο έσοδο ενοικίου συστήµατος µεταφοράς το β’ εξάµηνο του 2016 και αναµένεται να αποτελέσει θετική βάση σύγκρισης για τα οικονοµικά αποτελέσµατα του β’ εξαµήνου του 2017.

Τα λειτουργικά έξοδα της Συγγενούς Εταιρείας ανήλθαν σε 72,6 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 3% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα συνολικά κόστη, εξαιρουµένων των αποσβέσεων για το εξάµηνο διαµορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Οι ανακλήσεις συγκεκριµένων προβλέψεων και αποµειώσεων για την εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 10,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ή κατά 10,6 εκατ. ευρώ συνολικά, εξαιτίας της αντίστοιχης µείωσης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς. Το περιθώριο EBITDA κινήθηκε γύρω στο 70,3% από 71,6% το α’ εξάµηνο του 2016, αντανακλώντας τη µεγάλη µείωση σηµαντικού αριθµού παραγόντων κόστους κατά την εξεταζόµενη περίοδο.

Οι αποµειώσεις και αποσβέσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ, σε οριακά χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2016, αντανακλώντας τον αργό ρυθµό των επενδύσεων τους τελευταίους µήνες. Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBIT) 60,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, µειωµένα κατά 14,6% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα διαµορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, αµετάβλητα σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2016. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επανεξετάζει τη διάρθρωση του ισολογισµού της εταιρείας και διερευνά όλες τις εναλλακτικές επιλογές, στοχεύοντας στη δραστική µείωση του κόστους δανεισµού.

Ο φόρος εισοδήµατος ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ και ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος σε ετήσια βάση.

Το α’ εξάµηνο του 2017, ο ΑΔΜΗΕ παρήγαγε ακαθάριστες ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρων και τόκων ύψους 157,3 εκατ. ευρώ, έναντι 155,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 81,4 εκατ. ευρώ, ήταν χαµηλότερες κατά 62,8 εκατ. ευρώ σε σχέση µε πέρυσι, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ την εξεταζόµενη περίοδο, συµπεριλαµβανοµένης και εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους 38 εκατ. ευρώ συνδεόµενη µε την καταβολή µερίσµατος. Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτυπώνουν επίσης έξοδα δανείου που συνδέονται µε την αναχρηµατοδότηση κοινοπρακτικού δανείου νωρίτερα εντός του έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ κατά το α’ εξάµηνο του 2017, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, ήταν σηµαντικά χαµηλότερες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εν πολλοίς εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το β’ εξάµηνο του 2016 και το α’ εξάµηνο του 2017, η εταιρεία είχε επικεντρωθεί στην διαδικασία του πλήρους Ιδιοκτησιακού Διαχωρισµού.

Ο καθαρός δανεισµός ανήλθε σε 239,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις 31 Δεκεµβρίου 2016, κυρίως λόγω της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος ύψους 91,9 εκατ. ευρώ προς τον πρώην βασικό µέτοχο ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισµού και τη διανοµή µεριδίου 51% του ΑΔΜΗΕ µέσω µεταβίβασής του από τη ΔΕΗ στους δικούς της µετόχους. Οι πληρωµές φόρων περιλαµβάνουν κονδύλι 38 εκατ. ευρώ που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στα αποτελέσµατα β’ εξαµήνου 2016 και συνδέεται µε το µέρισµα που καταβλήθηκε στη ΔΕΗ.

Τα ταµειακά διαθέσιµα του ΑΔΜΗΕ στο τέλος Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 255,4 εκατ. ευρώ. Τα ταµειακά διαθέσιµα µειώθηκαν κατά 38,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόµενη περίοδο, συνεπεία του συνδυασµού των θετικών ταµειακών ροών µετά τόκων ύψους 54,3 εκατ. ευρώ µε την καταβολή µερίσµατος προς την ΔΕΗ ύψους 92,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανοµή προµερίσµατος ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, πληρωτέου πριν το τέλος του έτους. Το µέρισµα αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάµηνο του 2017 και η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών θα εισπράξει το µερίδιο που του αναλογεί βάσει της µετοχικής της συµµετοχής 51% στον ΑΔΜΗΕ.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Tα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που κατέχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ  ανήλθαν στα 8,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 0,0035 ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα ύψους 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάµηνο του έτους συνδέονται µε το κόστος ίδρυσης της Εταιρείας, τη σύνταξη του Ενηµερωτικού Δελτίου και τα κόστη εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών τρίτων (185 χιλ. ευρώ) αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (νοµικών, οικονοµικών και ελεγκτικών) προ της εισαγωγής στο Χ.Α. Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται κόστη που συνδέονται άµεσα µε την διαπραγµάτευση της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 2017.

Το α’ εξάµηνο του 2017 η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών εµφάνισε αρνητικές καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 592 χιλ. ευρώ, που αποτυπώνουν την πλειοψηφία των συσσωρευµένων λειτουργικών εξόδων.

Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 298 χιλ. ευρώ και το καθαρό της χρέος ανερχόταν σε 533 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισµός ύψους 831 χιλ. ευρώ αφορά στο υπόλοιπο του δανείου που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την είσοδο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το δάνειο χορηγήθηκε τον Ιούνιο και σύµφωνα µε την δανειακή σύµβαση η αποπληρωµή του θα αρχίσει τον Νοέµβριο του 2018 εκτός και εάν η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών αποφασίσει την πρόωρη αποπληρωµή του, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης ρευστότητας. Στις 30 Ιουνίου 2017, το µη εκταµιευµένο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 420 χιλ. ευρώ περίπου.

Προοπτικές

H νέα διοικητική οµάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προγραµµατίζει να αυξήσει σταδιακά τις επενδύσεις στο δίκτυο µεταφοράς, οι οποίες αναµένεται να φθάσουν σωρευτικά περίπου €1 δισεκ. κατά την πενταετή περίοδο έως το 2021. Το συνολικό ποσό περιλαµβάνει επενδύσεις του συστήµατος και από χρήστες. Με βάση την ανοδική πορεία στη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναµένει τα κέρδη µετά από φόρους να ανέλθουν το 2021 σε περίπου €100 εκατ. Για το σύνολο του 2017, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναµένει βελτίωση από τα επίπεδα του 2016 στα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και στα συγκρίσιµα κέρδη µετά από φόρους (δίχως την υψηλή έκτακτη φορολογική επιβάρυνση του 2016), παρά την σχετική συρρίκνωση στο πρώτο εξάµηνο του 2017 συγκριτικά µε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ είναι µέτοχος του 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συµµετοχή λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

Να σημειωθεί ότι το κύριο περιουσιακό στοιχείο της ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών είναι το µερίδιο 51% που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ. Η αρχική αναγνωρισµένη λογιστική αξία ανήλθε στα 491,77 εκατ. ευρώ και η εύλογη αξία υπολογίστηκε στη συνέχεια µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συµµετοχή 51% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ και ανέρχονται στα 8,97 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα ύψους 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάµηνο του έτους συνδέονται µε το κόστος ίδρυσης της Εταιρείας, τη σύνταξη του Ενηµερωτικού Δελτίου και τα κόστη εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών τρίτων (185 χιλ. ευρώ) αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (νοµικών, οικονοµικών και ελεγκτικών) προ της εισαγωγής στο Χ.Α. Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται κόστη που συνδέονται άµεσα µε την διαπραγµάτευση της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 2017.

 Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν στα 8,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 0,0035 ευρώ. Το α’ εξάµηνο του 2017 η ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών εµφάνισε αρνητικές καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 592 χιλ. ευρώ, που αποτυπώνουν την πλειοψηφία των συσσωρευµένων λειτουργικών εξόδων.

Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 298 χιλ. ευρώ και το καθαρό της χρέος ανερχόταν σε 533 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισµός ύψους 831 χιλ. ευρώ αφορά στο υπόλοιπο του δανείου που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την είσοδο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Το δάνειο χορηγήθηκε τον Ιούνιο και σύµφωνα µε την δανειακή σύµβαση η αποπληρωµή του θα αρχίσει τον Νοέµβριο του 2018 εκτός και εάν η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Συµµετοχών αποφασίσει την πρόωρη αποπληρωµή του, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης ρευστότητας. Στις 30 Ιουνίου 2017, το µη εκταµιευµένο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 420 χιλ. ευρώ περίπου.