Τιτάν: Νέο 7ετές ομόλογο 250 εκατ./ Επαναγορά τίτλων λήξης 2019

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 12:27
Τιτάν: Νέο 7ετές ομόλογο 250 εκατ./ Επαναγορά τίτλων λήξης 2019

Νέο επταετές ομόλογο ύψους 250 εκατ. εκδίδει η θυγατρική του Τιτάνα, Global Finance PLC, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Επιπλέον η Τιτάν Global Finance PLC προχωράει σε πρόωρη επαναγορά τίτλων λήξης 2019.

Η Τιτάν Global Finance PLC, θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Τσιμέντα Τιτάν, ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού 250.000.000 ευρώ επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (οι «Νέες Ομολογίες»), οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.

Διαχειρίστριες (Managers) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.

Όπως αναφέρτεται στην ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4,25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους.

Πρόταση εξαγοράς τίτλων λήξης 2019

Παράλληλα, με δεύτερη ανακοίνωσή της στο ΧΑ, η εταιρεία Τιτάν γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της Τιτάν Global Finance απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2014 πρόταση εξαγοράς.

Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρεία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2014, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, συνολικού ποσού εκδόσεως 300,000,000 Ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 287.170.000 ευρώ, με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019. Η πρόταση αφορά στο σύνολο ή μέρος των Υφισταμένων Ομολογιών πριν την ως άνω λήξη τους.
 
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εκδότρια στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού ευρώ 1.060,50 ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2017, ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που θα αποφασιστεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο που θα είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
 
 Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση νέων ομολογιών, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εκδότρια, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ποσού 250.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας.
 
Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers) και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.