ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διαδικασία απόσχισης των δύο μονάδων λιγνιτικής παραγωγής

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 18:18
ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διαδικασία απόσχισης των δύο μονάδων λιγνιτικής παραγωγής

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσχιση των δύο κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της Εταιρείας, σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 50/23.5.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526), στις 26 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για:

α) την απόσχιση δύο (2) Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 [ΦΕΚ Α' 75/27.4.2018] και των Νόμων 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν,

β) την έγκριση των Λογιστικών Καταστάσεων Απόσχισης των Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. με ημερομηνία 31.3.2018, μετά των παραρτημάτων τους,

γ) την έγκριση των από 23.5.2018 Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Κωνσταντίνου Ευαγγελινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Κλάδων,

δ) την έγκριση των από 23.5.2018 Σχεδίων Όρων Απόσχισης (ΣΟΑ) των Κλάδων για την απόσχιση των Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ Α.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών για την εισφορά των Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους Νόμους 4533/2018, 2166/1993, και 2190/1920, ως ισχύουν,

ε) την έγκριση των Σχεδίων Καταστατικών των δύο (2) νέων εταιρειών στις οποίες θα εισφερθούν οι Κλάδοι της ΔΕΗ Α.Ε., και

στ) την αποδοχή της ανάληψης των 13.200.000 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ έκαστης, και των 24.782.500 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ έκαστης, που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά εκάστου κλάδου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδοτήσεις - Ορισμός Προσώπων

- Ορισμός της Συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη – Βάλβη, προκειμένου να συντάξει τις συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., να καταρτίσει τα Καταστατικά των δύο (2) νέων εταιρειών και συστήσει αυτές, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης.

- Εξουσιοδότηση:

α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να υπογράψει τις δύο (2) συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., για λογαριασμό της Εταιρείας,

β) των κυρίων, Λιάνας Μουμουτζή, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και Αντωνίας Κουκουριτάκη, Δικηγόρου της ΔΕΗ Α.Ε., για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετικά με και έως την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, ως προβλέπεται στο Νόμο 4533/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526), στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.