Περνάει στην Alpha η Εμπορική

Τράπεζες - Χρήμα Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2012 07:50
Περνάει στην Alpha η Εμπορική

(upd) Την Alpha Bank επέλεξε τελικά η Credit Agricole ως την τράπεζα με την οποία θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την πώληση της εδώ θυγατρικής της, της Εμπορικής Τράπεζας.

Το ότι ξεκινoύν μεταξύ τους αποκλειστικές  διαπραγματεύσεις για την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, επιβεβαίωσαν με επίσημες ανακοινώσεις τους και οι δύο πλευρές, διευκρινίζοντας ότι η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole.

Οι Γάλλοι, είναι προφανές ότι από τη μία επιδιώκουν την μικρότερη σε κόστος για τους ίδιους λύση του προβλήματος που ακούει στο όνομα Εμπορική και από την άλλη, θέλουν να διασφαλίσουν τα κεφάλαια που έχουν εισφέρει στη θυγατρική τους.

Θυμίζουμε ότι, όπως αποκάλυψε το www.sportandbusiness.gr την Παρασκευή, το τελευταίο διάστημα χτίζει σημαντική θέση στην Alpha Bank, η Lyxor International Asset Management, θυγατρική του ομίλου Societe Generale, με υπό διαχείριση κεφάλαια 74,5 δισ. ευρώ.

 

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

H Alpha Bank σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε.


Ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού Συστήματος


Η Alpha Bank ανακοινώνει, πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A.

Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά Ευρώ 2,85 δισ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους Ευρώ 0,5 δισ.

Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά Ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.

Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A. μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε Ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε Ευρώ 78 δισ., με βάση την 31 Μαρτίου 2012.
 

Η ανακοίνωση της Credit Agricole

Η Crédit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Η Crédit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.  

Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:

- Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Crédit Agricole S.A. προβλέπεται  να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων Ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole S.A.,  σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank.  Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισεκατομμύρια Ευρώ).

- Τιμή μεταβίβασης 1 Ευρώ

- Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις – η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 – της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

Η Crédit Agricole S.A. εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της Crédit Agricole S.A. για το τέλος του 2013, όπως έχουν προηγούμενα ανακοινωθεί. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.

Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Η Crédit Agricole S.A. θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.