Στα 132 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο

Τράπεζες - Χρήμα Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 19:01
Στα 132 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2017 και συνολικά το εννεάμηνο, παρουσίασε η Eurobank, με τα καθαρά κέρδη να παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Αυξημένα τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων, μειωμένες οι δαπάνες. Οι δηλώσεις της διοίκησης.

Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank το Γ΄ τρίμηνο 2017, καθώς τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα ανήλθαν σε €61εκ., από €37εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ειδικότερα:

καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% το Γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €369εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε €1,1δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 2,46%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2017 (€67εκ.), ενώ ήταν αυξημένα κατά 17,8% στο εννεάμηνο 2017, λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €436εκ. και κατά 2,5% το εννεάμηνο σε €1,3δισ. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €34εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017 σε €28εκ. το Γ΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να παραμείνουν αμετάβλητα έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε €464εκ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο 2017 σε €668εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €534εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε €213εκ. και κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016 σε €620εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,7% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 1,5% το εννεάμηνο 2017.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€111εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 44,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,4δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 69,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν σε €26εκ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης το Γ΄ τρίμηνο και ανήλθε σε 51,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Γ΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €178εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Intrum Justitia AB για την πώληση €1,5δισ. μη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού οφειλόµενου κεφαλαίου ύψους €1,5δισ., εκ των οποίων €0,6δισ. εµφανίζονται στον ισολογισµό. Η πώληση αποτελεί µέρος του πλάνου της Eurobank για τη µείωση των NPEs το 2017 και ολοκληρώθηκε εντός του Δ΄ τριµήνου 2017. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά κεφάλαια.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €32εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €97εκ. το εννεάμηνο 2017.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,1% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 14,6% και έχει αυξηθεί κατά 80 μονάδες βάσης έναντι του 2016, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,2%4.

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA υποχώρησε από €11,2δισ. στο τέλος Ιουνίου σε €9,0δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και €7,5δισ. στις 8 Νοεμβρίου και είναι μειωμένη κατά €5,0δισ. από τα υψηλά του 2017. Παράλληλα, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500εκ., τριετούς διάρκειας με απόδοση κάτω του 3%, ενώ μηδένισε τη χρηματοδότηση μέσω της χρήσης των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) παρέμειναν στα επίπεδα του Β΄τριμήνου. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 112,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 116,4% στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ν. Καραμούζης/Πρόεδρος: Oι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων

«Η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλήολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017, αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών. Οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σαφή δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αυτή η πορεία βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί για να διαμορφωθούν συνθήκες διατηρήσιμης αναπτυξιακής τροχιάς. Η συνεπής εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους, η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η διαμόρφωση φιλικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η φορολογική ελάφρυνση, η σταδιακή μείωση των επιτοκίων και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για να μετουσιωθεί το ενδιαφέρον σε επενδύσεις και ισχυρή ανάπτυξη.

Το καλύτερο κλίμα και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, για το οποίο έχουν δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, καθώς και στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Η λύση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ρευστότητας που κληροδότησε η μακρά κρίση είναι το κλειδί για τη δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία. Η Eurobank, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημαντικές προκλήσεις, εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα του τριμήνου αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς σε όλους τους τομείς».

Φ. Καραβίας/Διευθύνων Σύμβουλος: Το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και στρατηγικών μας στόχων

«Προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και εντός χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ορόσημα έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς υλοποίηση. Ήδη βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής μας Bancpost, τελευταία από τις δεσμεύσεις του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε συμφωνηθεί και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών και την έκδοση ομολόγων Tier II υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια, καλύπτονται οι εποπτικές απαιτήσεις, όπως θα ισχύσουν από το νέο έτος. Παράλληλα, μηδενίσαμε τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, κλείνοντας τον κύκλο της στήριξης από το Δημόσιο.

Στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προχωρήσαμε στην πώληση πακέτου καταναλωτικών δανείων ύψους €1,5 δις στην εταιρεία Intrum, μετά από επιτυχή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, με την αντίστοιχη θετική επίδραση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τέλος, η έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους €500 εκ. σηματοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, για πρώτη φορά μετά το 2014, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι που αντανακλά και η μείωση της χρήσης του ELA.

Κατά το Γ΄ τρίμηνο, η Eurobank παρέμεινε σε τροχιά οργανικής κερδοφορίας με κέρδη €61 εκ. ή €132εκ. για το 9μηνο. Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια αυξήθηκαν οργανικά κατά 80 μ.β. από την αρχή του έτους. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καταθέσεων κατά €1 δις σε επίπεδο Ομίλου, όπως και o συνεχιζόμενος αρνητικός σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τέταρτο συνεχές τρίμηνο και η συνεπακόλουθη μείωση του συνολικού αποθέματος η οποία για το σύνολο του 2017 θα ξεπεράσει το στόχο με τον οποίο είχαμε δεσμευτεί στις εποπτικές αρχές.

Με βάση τα παραπάνω, είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της Τραπέζης».

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.