Κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank στο εννεάμηνο

Τράπεζες - Χρήμα Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 18:12
Κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank στο εννεάμηνο

Κέρδη μετά από φόρους μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 153,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank στο εννεάμηνο. Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, δηλώνει ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Μαντζούνης.

Κύριες Εξελίξεις

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

- Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε 931,8 εκατ. το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

- Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2017 σε 848,6 εκατ. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 46,6% έναντι 48,1% το εννεάμηνο του 2016.

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 33,9 δισ., έναντι 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,4 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2017 και συνολικά Ευρώ 6,8 δισ. το εννεάμηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,3 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

- Μείωση των δανείων σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Αντιστοίχως, μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 0,2 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2017.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 761,7 εκατ. το εννεάμηνο 2017, μειωμένες κατά 11,9% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 171 μονάδες βάσεως.

- Το εννεάμηνο 2017, τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 153,5 εκατ., Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε Ευρώ 85,1 εκατ.

Μαντζούνης: Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού.

Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

Alpha9mino2017

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα της Alpha Bank