Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 18:36

Folli Follie Group, Ανακοίνωση

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  επιθυμεί να ανακοινώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της υπ’ άριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στην από 12-10-2012 συνεδρίαση  του αποφασίστηκε, σε εκτέλεση της πρόσφατης συμφωνίας με τον όμιλο Dufry,  η έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και η εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.»  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972 και εν γένει της εμπορικής και της κείμενης νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.  Ως ημερομηνία κατάρτισης Ισολογισμού απόσχισης ορίστηκε η 30-9-2012 και ανατέθηκε στους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ Παναγιώτη Βρουστούρη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12921 και Δημήτριο  Δρόσο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ  31371 μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΝΕΛ Α.Ε» όπως προβούν στην εκτίμηση της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920.