Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 21:39

Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

Η Coca–Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 ότι στις 11 Οκτωβρίου 2012 ενημερώθηκε από την Coca-Cola HBC AG ότι συνεπεία της δημόσιας πρότασης που η τελευταία υπέβαλε στις 10 Οκτωβρίου 2012 για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, η     Coca-Cola HBC AG θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (α) του ν. 3556/2007 και την παρ. 1.2.2. περ. (α) της Εγκυκλίου αρ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με την Kar-Tess Holding και συνεπώς θεωρείται ότι έχει αποκτήσει τα δικαιώματα ψήφου ποσοστού ύψους 23.3% που απορρέουν από τις 85.355.019 μετοχές που η Kar-Tess Holding κατέχει στην Εταιρεία.