Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:56

Cyprus Popular Bank Public CO LTD- Έκδοση Ομολογιακού Δανείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd απεφάσισε όπως προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €500.000.000 που θα φέρει κυβερνητική εγγύηση, με βάση τον περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμο του 2012 και τον περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Διάταγμα του 2012. Το Ομολογιακό Δάνειο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.