Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 10:32

ΜΕΤΚΑ: Αναβάθμιση εργοληπτικού πτυχίου

Η Εταιρεία  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 14613-04/09/2012 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) η αναβάθμιση του  εργοληπτικού πτυχίου της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180/τ.Α/6.8.2001).

Σε συνέχεια της  από 16.07.2012 γνωμοδότησης της επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η Εταιρεία κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) τάξη του ΜΕΕΠ Κατόπιν  δε  της    υπ’ αρ.  Δ15/11072/04.09.2012 Βεβαίωσης  του ΜΕΕΠ του αρμοδίου Υπουργείου η Εταιρεία αποκτά το δικαίωμα ανάληψης της κατασκευής ευρέως φάσματος δημοσίων έργων χωρίς την ύπαρξη ανωτάτου ορίου στον προϋπολογισμό των έργων.