Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 19:18

Μότορ Όιλ: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ” για τη χρήση 2012.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)”

Η στρατηγική της Εταιρίας τη χρήση 2012 επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διϋλιστηρίου, στη διάθεση της αυξημένης παραγωγής προϊόντων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

Κατά τη διάρκεια του 2012 το Διϋλιστήριο λειτούργησε με αυξημένο βαθμό διϋλιστικής ικανότητας στα 185.000 βαρέλια ημερησίως με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας (Refinery Operating Cost) ως αποτέλεσμα του προγράμματος ελέγχου των δαπανών που εφαρμόζει η Εταιρία.

Επιπρόσθετα το 2012 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αξιοποίησε τον εξαγωγικό της προσανατολισμό επιτυγχάνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρήση, παρά τη συνεχόμενη πτώση της κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου στην εγχώρια αγορά, συνολικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διϋλιστηρίου. Ο  όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2012 διαμορφώθηκε στο 72,46% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρίας έναντι 67,83% το 2011.

Τέλος, η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών για την Εταιρία κατά τη χρήση του 2012, επέτρεψε αφενός την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του αυξημένου κύκλου εργασιών και λειτουργικών δραστηριοτήτων της και, αφετέρου, τη σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στις 31.12.2012 περιορίστηκε σε Ευρώ 692 εκατ. από Ευρώ 863 εκατ. στις 31.12.2011.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν σε ΜΤ 11,65 εκατ. έναντι ΜΤ 10,76 εκατ. το 2011 (αύξηση 8,35%).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για το 2012 ανήλθε σε Ευρώ 8.240 εκατ. έναντι Ευρώ 7.146 εκατ. για το 2011.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2012 ήταν Ευρώ 246,2 εκατ. έναντι Ευρώ 299,2 εκατ. για το 2011.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2012 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 114,1 εκατ. έναντι Ευρώ 177,1 εκατ. το 2011 (μείωση 35,58%) ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 90,7 εκατ. έναντι Ευρώ 140,9 εκατ.

Το προτεινόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,30 Ευρώ και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,18% με βάση τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2012.